مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد
1397/02/15
حضور دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در نوزدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي
 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در نوزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي و يازدهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري كه از تاريخ 10 الي 12 ارديبهشت ماه 97 در مركز همايش هاي دانشگاه علوم پزشكي ايران برگزار گرديد حضور داشت.در اين همايش كلان منطقه 7 (شهركرد ، اصفهان ،يزد ،كاشان) در كنار ديگر كلان مناطق با راه اندازي غرفه ، به معرفي فعاليت هاي يكسال گذشته طرح تحول آموزش پرداخت.همچنين در اين كارگاه مدير و كارشناسان مركز مطالعات دانشگاه در جلسات و كارگاه هاي مختلف شركت نمودند.