مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۱ مرداد
1397/08/13
برگزاري جلسه ي معرفي لوگ بوك هاي الكترونيكي تحصيلات تكميلي

در راستاي دستيابي به اهداف محور دوم بسته ي توسعه راهبردي هدفمند و ماموريت گراي برنامه هاي آموزش عالي سلامت مبني بر بازنگري و تدوين برنامه هاي آموزشي در راستاي پاسخگويي به نيازهاي ملي و منطقه اي، فناوري هاي روز و مرزهاي دانش (مرجعيت علمي) به تفكيك رشته و مقطع تحصيلي و لزوم راه اندازي لوگ بوك هاي الكترونيك تحصيلات تكميلي، جلسه ي معرفي لوگ بوك هاي الكترونيكي تحصيلات تكميلي با حضور سرپرست مركز مطالعات و توسعه ي آموزش علوم پزشكي، جمعي از اعضاي هيئت علمي گروه هاي داراي مقاطع تحصيلات تكميلي و نماينده ي شركت ارائه كننده ي لوك بوگ الكترونيك در تاريخ 97/8/13 برگزار شد.

در اين جلسه توضيحات جامعي در خصوص نحوه ي عملكرد لوگ بوك الكترونيك مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي رشته هاي مختلف ارائه شده و فرصت ها و چالش هاي سيستم مورد بحث و بررسي قرار گرفتند. در پايان، جلسه به صورت پرسش و پاسخ ادامه يافت و اساتيد گروه هاي آموزشي مختلف پرسش ها و درخواست هاي خود از سيستم را عنوان نمودند.